1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Magazines s.r.o., so sídlom Jégého 14, 821 08 Bratislava, IČO: 45405506, IČ DPH: SK2022973194, bankové spojenie SK9383300000002200695037 (Fio banka) (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.hennanavlasy.sk (ďalej len "obchod").

1.2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.hennanavlasy.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.


2. OBJEDNÁVKA

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, objednávkovým formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar a dodacia adresa (vrátane mena, ak sa líši od kupujúceho).

2.5. Za presnú adresu doručenia zodpovedá kupujúci. V prípade, že nedošlo k pochybeniu zo strany predávajúceho, Slovenskej pošty, prípadne ďalších tretích strán, zodpovedá za dodatočne vzniknuté náklady kupujúci, t.j. v prípade nesprávne uvedenej dodacej adresy musí kupujúci uhradiť skutočné náklady na poštovné, prípadne za spätné doručenie zásielky. 


3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 15 pracovných dní. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní
- ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená plná suma do 7 dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 7 dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.


4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bodoch 4.2. a 4.3.

4.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
* Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt.
Predávajúci pošle peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Ak kupujúci uhrádzal objednávku bankovou kartou, predávajúci pošle peniaze na účet viazaný na túto bankovú kartu. 
- V prípade, že kupujúci tovar už otvoril, posiela ho na adresu:  Magazines s.r.o., Jégého 14, 821 08 Bratislava.
- V prípade, že kupujúci tovar ešte neotvoril, posiela ho na adresu: FHB Group (Magazines), Priemyselná 3, 900 21 Svätý Jur.
Predávajúci vracia okrem ceny za tovar aj poštovné hradené zákazníkom pri objednávke tovaru. Kupujúci si hradí poštovné na vrátenie tovaru. Návratné zásielky na dobierku nie sú akceptované.

4.3. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže po prevzatí tovaru zaslať tovar predávajúcemu podľa podmienok uvedených v bode 4.2. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady a zmluvnú pokutu podľa bodu 12 týchto Obchodných podmienok.


5. CENOVÉ PODMIENKY

5.1. Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu tovaru podľa aktuálnych predpisov.

5.2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v časti Doručenie a cenník dopravy.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.


6. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR

6.1. Platba online prostredníctvom platobnej brány STRIPE a to buď platobnou kartou VISA/Mastercard alebo cez online platbu cez bankový portál. 

6.2. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte, u kuriéra alebo na odbernom mieste Packeta ak to umožnuje.

6.3. Platbou na faktúru so 14-dňovou splatnosťou v prípade overeného veľkoobchodného partnera.

6.4. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


7. DODACIE PODMIENKY

7.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky predávajúcim. Pod potvrdením objednávky sa rozumie aj potvrdenie v prípade akýchkoľvek zmien objednávky zo strany kupujúceho. V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 1 pracovného dňa, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Objednávky uskutočnené po 18.00h v danom dni sa považujú za uskutočnené v nasledujúcom pracovnom dni. 

7.2. V prípade dvoch po sebe idúcich zásielkách si predávajúci vyhradzuje právo odoslať ďalší tovar až po pripísaní platby za predchádzajúcu zásielku, resp. právo zlúčiť objednávky, ak ešte prvá nebola odoslaná.

7.3. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. 

7.4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskou službou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke alebo zásielkovou spoločnosťou na odberné miesto Packeta zvolené pri zadávaní objednávky.

7.5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

7.7. Ak sa zmluvné strany dohodnú o odoslaní neúplnej zásielky (napr. v prípade dlhšieho výpadku niektorého z objednaných produktov), predávajúci tovar automaticky doposiela hneď ako sa naskladní. 


8. FAKTURÁCIA ZA TOVAR

8.1. Faktúra Vám bude vystavená a doručená na Vašu e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke hneď po doručení objednávky. A to aj v prípade platby vopred cez platobnú bránu.


9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

9.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri potvrdení objednávky podľa bodu 2.3 kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.


10. PODMIENKY NA VRÁTENIE TOVARU


10.1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:
- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,­
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,­
- či má správnu vôňu či odtieň.

10.2. Reklamáciu na tovar môže kupujúci uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Magazines s.r.o.
Jégého 14
821 08 Bratislava11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

11.1. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.hennanavlasy.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

11.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


12. ZMLUVNÁ POKUTA

12.1 Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Objednávka, ktorá nebola zrušená podľa týchto obchodných podmienok, resp. zákonným spôsobom je záväzná a kupujúci je povinný ju prevziať podľa §588 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. V prípade, že kupujúci zásielku neprevezme, bude mu vyúčtovaná zmluvná pokuta 5,- EUR, ktorá slúži na čiastočnú kompenzáciu finančných a administratívnych nákladov súvisiacich s neprevzatou objednávkou. Pokiaľ reálne náklady na poštové služby presiahnu túto sumu, budú účtované skutočne vynaložené náklady.

12.2 Kupujúci potvrdením objednávky potvrdil záujem o objednaný tovar a súhlasí s obchodnými podmienkami. Kupujúci by sa teda vo vlastnom záujme mal zaujímať o stav svojej objednávky, najmä v prípade ak mu do 3-4 pracovných dní od potvrdenia odoslania tovaru nebola doručená informácia o uložení zásielky. Neprevzatie zásielky z dôvodu nezáujmu neakceptujeme.

12.3 Platobné informácie potrebné k úhrade zmluvnej pokuty budú zaslané elektronickou a/alebo písomnou formou. 


13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Prevádzkovateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

13.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. 

13.3. Internetový obchod www.hennanavlasy.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.